יפוי כח מתמשך - מדוע זה חשוב? - המרכז הישראלי להעברה בין דורית

יפוי כח מתמשך – מדוע זה חשוב?

LironTh
לירון שגב
עו"ד

ייפוי כח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם מעל גיל 18 לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו , אם הרכושיים ו אם הרפואיים או חלקם- לפי בחירתו, בעתיד כאשר לא יוכל לטפל בהם בעצמו, או לא יהיה חלילה כשיר לקבל החלטות מכל סיבה שהיא, למשל עקב מחלת זיקנה (כמו דמנציה), מוגבלות נפשית או כל סיבה אחרת.

מטרת יפוי הכח היא לאפשר לכל אדם להחליט מי יקבל אותן החלטות הרות גורל עבורו במצב בו הוא עצמו לא יהיה כשיר לקבל החלטות אלו עבור עצמו.

סמכויות מיופה כח

על פי החוק, מיופה הכח מוסמך לקבל בשם הממנה כל החלטה בקשר לעניינים שבייפוי הכח, שאותה היה מוסמך הממנה לקבל ולבצע בשם הממנה כל פעולה בקשר לאותם עניינים שאותה היה הממנה רשאי לבצע, למעט פעולה שלפי מהותה או לפי דין יש לבצעה באופן אישי, וכן רשאי הוא לקבל מידע שהממנה רשאי לקבל בקשר לעניינים שבייפוי הכח, והכול בכפוף להוראות שקבע הממנה בייפוי הכח ולהוראות בית המשפט כאמור בחוק.

ובכל זאת, אלו פעולות לא יהיה רשאי מיופה כח לבצע בשם הממנה?

פעולות אלה:

 1. המרת דת.
 2. קבלת החלטות או ביצוע פעולות שהיה מוסמך הממנה לעשות בשמו של אדם אחר או מתוקף היותו הורה או אפוטרופוס.
 3. מתן הסכמה למסירת ילד לאימוץ.
 4. השתתפות בבחירות
 5. כל פעולה או הבעת רצון שמטופל, מיופה כחו או אפוטרופסו רשאים או מוסמכים לבצע או להביע, לפי חוק החולה הנוטה למות, התשס”ו 2005.
 6. עריכת צוואה, קביעת מוטבים לגבי סכומים שיש לשלם עקב מותו של אדם לפי סעיף 147 לחוק הירושה, התשכ”ה 1965.

כמו כן, קבע המחוקק שפעולות מסויימות לא יהיה מוסמך הממונה לבצע אלא אם הוסמך לכך במפורש בייפוי ה כח, ואלו הן:

 1. מתן תרומות אלא למי שצוין במפורש בייפוי הכח ובסכום שצוין בו ובלבד שהסכום לא יעלה במצטבר על 100,000 שקלים חדשים.
 2. מתן מתנות אלא למי שצוין במפורש בייפוי הכח ובערך שקבע הממנה, ובלבד שהסכום לא יעלה במצטבר על 100,000 שקלים חדשים, והכול למעט מתנות הנהוגות בנסיבות העניין;
 3. מתן הלוואות אלא למי שצוין במפורש בייפוי הכח ובסכום שצוין בו ובלבד שהסכום לא יעלה במצטבר על 100,000 שקלים חדשים;
 4. פעולה משפטית אחרת או כמה פעולות משפטיות הקשורות זו בזו, ובכלל זה כמה פעולות הקשורות בעסקה אחת, ששוויין הכולל עולה על 100,000 שקלים חדשים ואינו עולה על 500,000 שקלים חדשים;
 5. ביצוע פעולות במוצר פנסיוני, כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס”ה -2005 למעט מספר מקרים ספציפיים שפורטו בחוק.
 6. מתן הסכמה לבדיקה פסיכיאטרית, לטיפול פסיכיאטרי או לאשפוז, והכול בבית חולים כהגדרתו בחוק טיפול בחולי נפש, התשנ”א -1991 , או לשחרור מאשפוז כאמור, בתנאים שקבע הממנה; הסכמת מיופה כח לפי פסקה זו לא תהיה תקפה אם במועד שבו התבקשה ההסכמה מתנגד הממנה לבדיקה, לטיפול או לאשפוז, אלא אם כן ייפוי הכח המתמשך לעניין זה נחתם גם בפני פסיכיאטר, והממנה הסמיך במפורש את מיופה ה כח לתת הסכמה למרות התנגדותו ;

פעולות משפטיות אשר דורשות אישור בית משפט:

 1. פעולות מסויימות, דורשות אישור בית משפט מראש, על אף כל הוראה אחרת ביפוי הכח:
 2. העברה, שעבוד, חלוקה או חיסול של יחידה משקית בחקלאות, בתעשייה במלאכה או במסחר, או של דירה.
 3. עסקה במקרקעין, למעט השכרה של נכס לתקופה שאינה עולה על חמש שנים שהוראות חוק הגנת הדייר ]נוסח משולב[, התשל”ב -1972 , לא חלות עליה.
 4. המחאה או שעבוד של זכות לקבלת זכות במקרקעין שחוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל”ב -1972 , חל עליה.
 5. הסתלקות מחלק או ממנה בעיזבון או העברה או שעבוד של חלק או מנה בעיזבון ;
 6. מתן תרומה בסכום העולה על הסכום שנקבע בייפוי הכח או בסכום העולה במצטבר על 100,000 שקלים חדשים, לפי הנמוך, והכול ובלבד שניתנה לכך הסמכה מפורשת של הממנה ;
 7. מתן מתנה שאינה נהוגה בנסיבות העניין; ואם ניתנה הסמכה מפורשת – מתנה כאמור בסכום העולה על הסכום שנקבע בייפוי הכח או בסכום העולה במצטבר על 100,000שקלים חדשים, לפי הנמוך ;
 8. פעולה משפטית אחרת, ובכלל זה כמה פעולות הקשורות בעסקה אחת, ששוויין עולה על 500,000 שקלים חדשים, או על 100,000 שקלים חדשים – אם לא ניתנה הסמכה מפורשת.
 9. משיכת כספים מקופת גמל בתנאים מסויימים אשר פורטו בחוק.
 10. מתן ערבות או מתן הלוואה; ואם ניתנה הסמכה מפורשת למתן הלוואה– בסכום העולה על הסכום שנקבע בייפוי הכח או בסכום העולה על 100,000 שקלים חדשים, לפי הנמוך ועוד.

חובת מיפה הכח

החוק מציין מפורשות כי מיופה כח חייב לפעול בשקידה, במיומנות, במסירות ובלא התרשלות ולנהוג בתום לב לשמירת ענייניו של הממנה ולא לטובת ענייניו שלו . משמע, ישנה אח ריות כבדה על מיופה הכח ועל כן גם נדרשת מראש הסכמתו לשמש
כממונה.

במילוי תפקידיו והפעלת סמכויותיו יפעל מיופה כח בהתאם לעקרונות אלה:

שמירה על כבודו של הממנה, בדרך שתגביל את זכויותיו וחירותו במידה הפחותה ביותר; שמירה, ככל האפשר, על פרטיות הממנה , בדרך שתאפשר לממנה לממש את יכולותיו ולשמור על מרב עצמאותו האפשרית, בהתאם ליכולותיו . החוק קובע גם דרכי קבלת החלטות ע”י הממנה, חובת הפקדת יפוי הכח, דרכים למימושו ו/או ביטולו ועוד.

התחבר

איפוס סיסמה

x
סייען נגישות
הגדלת גופן
הקטנת גופן
גופן קריא
גווני אפור
גווני מונוכרום
איפוס צבעים
הקטנת תצוגה
הגדלת תצוגה
איפוס תצוגה

אתר מונגש

אנו רואים חשיבות עליונה בהנגשת אתר האינטרנט שלנו לאנשים עם מוגבלויות, וכך לאפשר לכלל האוכלוסיה להשתמש באתרנו בקלות ובנוחות. באתר זה בוצעו מגוון פעולות להנגשת האתר, הכוללות בין השאר התקנת רכיב נגישות ייעודי.

הסדרי נגישות

בבניין המשרדים קיימים הסדרי נגישות לבעלי מוגבלויות: בבניין בו פועלת החברה, ישנם שירותים נגישים המיועדים למבקרים עם מוגבלויות בכל קומה. כמו כן, קיימות חניות מיוחדות לנכים המגיעים למשרד ברכב ובעלי תו נכה, והן מסומנות בהתאם בחניונים הסמוכים. בנוסף, ניתן להשתמש במעליות הנגישות בבניין, והכניסות למבקרים עם מוגבלויות רחבות ומותאמות. כדי להבטיח נגישות מיטבית, נעשה שימוש בשיפוע בכניסה לבניין, המיועד לבעלי מוגבלויות וכיסאות גלגלים. כמו כן, ניתן להיכנס לבניין ולמשרדים עם חיית שירות.

סייגי נגישות

למרות מאמצנו להנגיש את כלל הדפים באתר באופן מלא, יתכן ויתגלו חלקים באתר שאינם נגישים. במידה ואינם מסוגלים לגלוש באתר באופן אופטימלי, אנה צרו איתנו קשר

רכיב נגישות

באתר זה הותקן רכיב נגישות מתקדם, מבית all internet - בניית אתרים. רכיב זה מסייע בהנגשת האתר עבור אנשים בעלי מוגבלויות.